Merkez Danışma Kurulu Raportörlüğü

KURUL ÜYELERİ

Başkan

:

Mehmet BAYKAN

(Genel Müdür  – Spor Genel Müdürlüğü)

Üye

:

Kemal ZORLU

(Bakanlık Temsilcisi)

Üye

:

Orhan AYHAN

(Bakanlık Temsilcisi)

Üye

:

Murat KOCAKAYA

(Bakanlık Temsilcisi)

Üye

:

Hv.Oğ.Alb.İbrahim BARUTLU

(M.S.B.Temsilcisi)

Üye

:

Sezai BAĞBAŞI  

(T.M.O.K.Temsilcisi)

Üye

:

Mustafa ÇİT

(İçişleri Bakanlığı Temsilcisi)

Üye

:

Cihat SOYSAL

(T.S.Y.D.Temsilcisi)

Üye

:

Adnan ERSAN  

(T.A.S.K.K.Temsilcisi)

Üye

:

Prof.Dr.Eyyüp Günay İSBİR

(Üniversiteler Temsilcisi)

Üye

:

Uz.Dr.Ahmet REŞAT DOĞUSAN

(Sağlık Bakanlığı Temsilcisi)


 

Raportör

:

Remzi SALAN

(1.Hukuk Müşaviri V.)

Bilgisayar İşletmeni

:

Ömer AYDIN

 

Kuruluşu
MADDE 3- Merkez Danışma Kuruluna spor bilgisi ve ihtisası ile tanınmış kişiler arasından Gençlik ve Spor Bakanı tarafından seçilecek üç kişi ile Milli Savunma, İçişleri, Sağlık Bakanlıkları temsilcileri ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun kendi mensupları arasından belirleyecekleri birer temsilci ve Üniversitelerin sporla ilgili birimlerinin en üst yetkililerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden kurulur.
Görevleri
MADDE 4- Merkez Danışma Kurulunun Görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ile federasyonlar tarafından hazırlanan plan ve programları tetkik etmek,
b) Genel Müdürlükçe hazırlanan yıllık çalışma programını tetkik ve tasdik etmek,
c) Teşkilatı ilgilendiren yönetmelikleri hazırlamak,
d) Federasyonların kurulması ve meşgul olacakları spor dalları hakkında görüş bildirmek,
e) Spor saha, tesis ve malzemeleri ile ilgili konularda temel prensipleri tespit etmek,
f) Genel Müdürlükçe kendisine havale edilen diğer işler hakkında görüş bildirmek,
g) Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra personeli ile sporcuların sosyal güvenliğini düzenleyici tedbirler konusunda ilgili yönetmelikleri düzenleyerek görüş bildirmek,
(b) ve (c) bentlerinde yazılı işler hakkında Merkez Danışma Kurulunun vereceği karar kesindir. Ancak, bu kararlar Bakan tarafından fesih ve tadil olunabilir.

 

17/12/1997 tarihli ve MDK-328 sayılı Bakanlık Onayı.


MERKEZ DANIŞMA KURULU KURULUŞ,
GÖREV VE ÇALIŞMA TALİMATI


1. GENEL HÜKÜMLER

Konu ve Kapsam
MADDE 1- 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 9 ve 10 uncu maddelerinde yer alan Merkez Danışma Kurulu ile ilgili hükümlere uygun olarak bu talimat hazırlanmıştır.
Amaç
MADDE 2- Mevzuattaki hükümlere uygun olarak çalışmaların daha verimli ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesini sağlamaktır.

II.ESAS HÜKÜMLER
Kuruluşu
MADDE 3- Merkez Danışma Kuruluna spor bilgisi ve ihtisası ile tanınmış kişiler arasından Gençlik ve Spor Bakanı tarafından seçilecek üç kişi ile Milli Savunma, İçişleri, Sağlık Bakanlıkları temsilcileri ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun kendi mensupları arasından belirleyecekleri birer temsilci ve Üniversitelerin sporla ilgili birimlerinin en üst yetkililerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden kurulur.
Görevleri
MADDE 4- Merkez Danışma Kurulunun Görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ile federasyonlar tarafından hazırlanan plan ve programları tetkik etmek,
b) Genel Müdürlükçe hazırlanan yıllık çalışma programını tetkik ve tasdik etmek,
c) Teşkilatı ilgilendiren yönetmelikleri hazırlamak,
d) Federasyonların kurulması ve meşgul olacakları spor dalları hakkında görüş bildirmek,
e) Spor saha, tesis ve malzemeleri ile ilgili konularda temel prensipleri tespit etmek,
f) Genel Müdürlükçe kendisine havale edilen diğer işler hakkında görüş bildirmek,
g) Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra personeli ile sporcuların sosyal güvenliğini düzenleyici tedbirler konusunda ilgili yönetmelikleri düzenleyerek görüş bildirmek,
(b) ve (c) bentlerinde yazılı işler hakkında Merkez Danışma Kurulunun vereceği karar kesindir. Ancak, bu kararlar Bakan tarafından fesih ve tadil olunabilir.
Toplantı zamanı
MADDE 5- Kurul, genellikle her ay toplanır. İki toplantı arası üç ayı geçemez.
Gündemin hazırlanması
MADDE 6- Kurulun gündemini Başkan hazırlar. Gündemin üyelere oturumdan en az on gün önce verilmesi lazımdır. Ancak gündemde yazılı olmayan ivedili işler, Başkanın teklifi üzerine Kurulun kararıyla hemen gündeme alınarak görüşmesi yapılabilir.
Üç üye tarafından herhangi bir işin gündeme alınması için yapılan teklif Kurulca kabul edildiği takdirde eğer iş ivedi işlerden ise o oturumda, değilse gelecek toplantıda karara bağlanmak üzere gündeme yazılır.

 

 

Toplantıya başlama
MADDE 7- Merkez Danışma Kurulunun görüşmelere başlaması için üyelerden en az altısının bulunması lazımdır. Bunlardan başka, görüşülen işler diğer başkanlıkları ilgilendirirse bunların temsilcileri de toplantıda hazır bulundurulur.
Kurul başkanlığı
MADDE 8- Merkez Danışma Kurulun başkanı Spor Genel Müdürüdür. Genel Müdürün katılmadığı toplantı için, Kurul üyeleri arasından bir başkan seçer.
Karar alınması
MADDE 9- Kararlar oy çokluğu ile alınır, Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.
Devamsızlık
MADDE 10- Özürü olmadan yılda üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. Özürün kabulü Kurula aittir.
Üyelerin görev yasağı
MADDE 11- Merkez Danışma Kurulu üyeleri, Spor Genel Müdürlüğü teşkilatından maaşlı görev alamazlar.
Ceza dosyaları raportörlüğü
MADDE 12- Kurul, üyeleri arasından birinin Ceza Kurulu kararı ile dosyalarına yapılacak itirazların ön incelemesini yapmak üzere belirli bir süre için görevlendirir.
Kurul raportörlüğü
MADDE 13- Kararların ve müzakerelerin kaydını tutmak ve toplantıda alınan kararların uygulamaya konulmasını sağlamak üzere Genel Müdür tarafından Merkez Danışma Kurulu için bir raportör görevlendirilir. Raportör toplantıda tutanağını düzenler ve Kurulun aldığı kararlara ilişkin işlemleri yapar.
Ara karar alınması
MADDE 14- Çok acil hallerde karar tasarısı, Genel Müdürün teklifi halinde, üyelerin iş veya ikametgahlarında tetkiklerine sunulur.

III. SON HÜKÜMLER
Yürürlük
MADDE 15- Bu Talimat Merkez Danışma Kurulunun 17/12/1997 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, bu tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16- Bu Talimatı Spor Genel Müdürü yürütür.

 Dökümanlar


 
Merkez Danışma Kurul Kararları 1942 - 1953

Merkez Danışma Kurul Kararları 1954 - 1965

Merkez Danışma Kurul Kararları 1966 - 1971

Merkez Danışma Kurul Kararları 1972 - 1977

Merkez Danışma Kurul Kararları 1978 - 1983

Merkez Danışma Kurul Kararları 1984 - 1989

Merkez Danışma Kurul Kararları 1990 - 1995

Merkez Danışma Kurul Kararları 1996 - 2001

Merkez Danışma Kurul Kararları 2002 - 2010