GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN HİZMET ALIMI PERSONELİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN SINAV DUYURUSU
01.03.2018

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ  MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN
HİZMET ALIMI PERSONELİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN SINAV DUYURUSU

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara” ilişkin hükümlere göre başvuruları kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan ekli listedeki işçilerden Bilişim personeli için “Sözlü ve Uygulamalı” diğer personel için “Sözlü” sınav olarak belirlenmiş olup aşağıda yer alan sınav takvimine göre Bakanlığımız merkez binası B1 Katı 3 nolu Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Sözlü sınava çağrılan ekli listede yer alan hak sahibi işçilerin, T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaporttan herhangi birini sınavda yanlarında bulunduracaklardır.

Sözlü sınavı kazanan hak sahibi işçilerin listesi www.sgm.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.