MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN HİZMET ALIMI PERSONELİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN SINAV SONUÇ DUYURUSU
28.03.2018
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara” çerçevesinde 12 – 15 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan sözlü ve uygulamalı sınavlar, Sınav Komisyonunca değerlendirilmiş olup sürekli işçi kadrosuna geçiş sınavında başarılı olanların isimleri Bakanlık ana hizmet binası B2 katı, Kızılay ek hizmet binası ve Eryaman ek hizmet binamızda bulunan ilan panolarında ilan edilmiştir.  

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.