Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Görevleri: 

1- Sporcu sağlığı ve performanslarının takibi ve geliştirilmesi konusunda gerekli önlemleri almak, bu amaçla Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve diğer ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlayarak işbirliği yapmak,
2- Genel Müdürlük personelinin ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin muayene tedavi ve diğer sağlık hizmetlerini yürütmek,
3- Sporcu Sağlığı Merkezleri açmak, açtırmak, işletmek ve işletilmesine yardımcı olmak,
4- Milli Takım mensuplarını ilgili mevzuatı dâhilinde sigorta ettirmek,
5- Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık yardımından faydalanamayan amatör sporcuların ve hakemlerin sağlık giderlerini karşılamak,
6- Sporcu sağlığı konusunda eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
7- Sağlık Kurulu toplantılarını düzenlemek,
8- Başkanlığın faaliyetlerine uygun bütçe hazırlamak,
9- Genel Müdürlüğün sağlık politikasına uygun verilecek diğer görevleri yapmak.


Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında Verilen Hizmetler
A) Poliklinik Hizmetleri
B) Performans Ölçme ve Değerlendirme Birimi  
C) Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuvarları 
D) Sporcu Eğitim Merkezleri(SEM) ve Milli Takım Sporcularına Uygulanan Test-Ölçüm ve Taramalar 


A) Poliklinik Hizmetleri:
Eryaman ek hizmet binasında 3 (üç), Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmet binasında 1 (bir) poliklinik olmak üzere toplam 4 poliklinikte hizmet verilmektedir.
Eryaman ek hizmet binasında verilen hizmetler;
1) Personel Polikliniği
-Genel Tedavi Hizmetleri 
-Psikolojik Değerlendirme 
-Beslenme Diyetetik 
-Fizik Tedavi Hizmetleri 
2) Sporcu Polikliniği 
-Genel Tedavi Hizmetleri 
-Psikolojik Değerlendirme 
-Beslenme Diyetetik 
-Fizik Tedavi Hizmetleri 
3) Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Sporcular, Antrenörler, Hakemler ve Personelimize hizmet verilmektedir. 


B) Performans Ölçme ve Değerlendirme Birimi:
Spor branşlarına özgü performans bileşenlerinin direk ve indirek metotlarla nicel olarak ölçümü yapılmaktadır.
Performans testleri ve ölçümlerinin değerlendirme sonuçları nicel (görsel) ve nitel (sayısal) olarak hazırlanan raporlar, ilgili federasyonlara ve Sporcu Eğitim Merkezlerine iletilmektedir.
Takımlara ve sporculara yapılan değerlendirmelere göre, antrenman rehberliği ve fiziksel kondisyon önerileri verilmektedir.
Sporcu Eğitim Merkezleri ile milli takım sporcularının performans ölçme ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Yüksek hızlı kameralarla sporcuların teknik analizleri iki boyutlu olarak yapılmaktadır. Açı, mesafe, zaman ve hız parametreleri değerlendirilerek raporlanmaktadır.


C) Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuvarı:
Laboratuvarlarımızda yapılan testler;
Tam kan sayımı (32 parametre)
Biyokimya testleri; açlık kan şekeri, total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, trigliserid, üre, ürik asit, kreatinin, bilirubin (total), ALP, SGOT, SGPT, g-GT, total protein, kalsiyum, magnezyum, demir ve ferritin,
Tam idrar tahlili ve gaita da parazit tarama, 
Serolojik testler; Antistreptolizin-O (ASO), C-Reaktif Protein (CRP), Romatoid Faktör (RF), Eritrosit Çökme Hızı (Sedimantasyon),
Kan Grubu, HBs Ag, Anti-HBs, Gebelik Testi (HCG),
Laktik Asit testleri yapılmaktadır.


D) Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) ve Milli Takım Sporcularına Uygulanan Test, Ölçüm ve Taramalar:

SAĞLIK TARAMA ve TESTLERİ :                              
Genel Sağlık Taramaları            
Fizik Muayene, Psikolojik Muayene, Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi, Postür Analizi, Antropometrik Ölçümler, Laboratuvar Testleri

Laboratuvar Testleri
Tam Kan Sayımı, Kan Biyokimyası, Kanda Demir, Demir Bağlama Kapasitesi, Ferritin
Tam İdrar Tahlili, İdrar Mikroskobisi, Gaita Tahlili

Spor Yaralanmaları Polikliniği
Teşhis, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri

Sporcu Beslenmesi
Sporculara Beslenme Danışmanlığı, Beslenme Eğitimi, Menü Planlaması

Antropometrik Ölçümler
Boy – Kilo - Vücut Yağ Oranı – Yağsız Vücut Kitlesi Yağ Ağırlığı, Somatotip Belirleme

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi
Hot pack, Cold pack, US, Elektroterapi, IR, UV, Jobst, Traksiyon, Laser, Cryo cuff, Manuel Terapi, Kinesiotaping, Akupunktur, Magneto Terapi, Rehabilitasyon Egzersizleri (Kuvvet, Dayanıklılık, Denge – Theraband, Theratube, Bosu, Denge Tahtası, Fitness Salonu


PERFORMANS ÖLÇÜM ve TESTLERİ :                              
Sıçrama Kuvveti Testi
Squat Sıçrama, Aktif Sıçrama (CMJ), Durarak (Uzun Atlama-3 Adım Atlama-5 Adım Atlama-10 Adım Atlama) 

Sürat Koşu Testi
20 m – 400 m, Ara dereceli testler (20+20, 50+50 gibi), Multi sprint test,  (6x40 m – 30 sn.)

Anaeorobik Güç Testi
Wingate Bisiklet Ergometresi, Dikey Sıçramaya Bağlı Anaerobik Güç Hesaplaması

Çeviklik Testi
Pro-Agility Testi, İllinois Agility Testi 

Kuvvet Testi (Dinomometre)
Kavrama Kuvveti , Sırt-Bacak Kuvveti

Aeorobik Koşu Testi
20 m Mekik Koşu Testi

Atış Kuvveti Testi
Sağlık Topu Atış Testi

Bunların dışında branşın yapısına uygun olarak (antrenörlerle görüşmeler neticesinde) ihtiyaç duyulan özel testler kurgulanmaktadır.


SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

1- Sporcu Sağlık Eğitim Şube Müdürlüğü

Görevleri:

1) Mevzuat İle İlgili Yapılacak İşlemler: Başkanlığımız hizmet alanına giren konularda Kanun-Yönetmelik ve mevzuata yönelik iş ve işlemler ile iç ve dış genelgeleri düzenlemek ve takibini yapmak.
2) Milli Takım Mensuplarının Sigortalanması: Milli takım mensuplarının ferdi kaza sigortalarının yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemlerini yapmak. 
3) Bütçe Hazırlık Çalışmaları: Şubelerle koordine kurarak Daire Başkanlığının bütçe teklifini hazırlamak, yıl içerisinde ödenek takibini yapmak.
4) Aktarmalar, Tenkisler: Ödenek aktarılması veya tenkis yapılmasına ilişkin iş ve işlemler için gerekli işlemleri yapmak.
5) Amatör Sporcuların Tedavi Giderleri: Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık yardımından faydalanamayan amatör sporculara ve hakemlere, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.


2- Evrak, Arşiv ve Taşınır Mal Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Görevleri:

1) Gelen Giden Evrak Hizmetleri: Başkanlığın gelen-giden evraklarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak
2) Özlük İşleri: Başkanlık personelinin yıllık, hastalık, mazeret ve ücretsiz izin, emeklilik vb. iş ve işlemleri yapmak.
3) Taşınır Mal Hizmetleri: Başkanlığın mevcut taşınır mal ve malzeme hizmetlerinin kayıt ve kontrol altına alınması ile hurdaya ayrılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
4) Arşiv Hizmetleri: Eryaman Ek Hizmet Binasındaki arşivin sevk ve idaresi ile saklanma süresini dolduran malzemenin Genel Müdürlük Arşivine devredilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
5) Yurtiçi Görevlendirmeler: Toplantı, seminer, kurs, sağlık taraması vb. faaliyetler için görevlendirilen kişilerin yasal yolluk ve yevmiyelerinin ödenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.


3- Satın Alma ve Haberleşme Şube Müdürlüğü

Görevleri:

1) Satın Alma İşlemleri: Başkanlıkça ihtiyaç duyulan her türlü mal, malzeme ve hizmet ihalelerine ait iş ve işlemleri yapmak.
2) Telefon, İnternet İşlemleri: Başkanlıkça kullanılmakta olan telefon, internet vb. hususlara ilişkin iş ve işlemlerin takibi ile ödemelerinin yapılması.
3) Basım ve Yayın İşleri: Başkanlığımız çalışmalarından yayımlanması uygun görülen kitap, kitapçık, dergilere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmak.


4-Dopingle Mücadele ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Görevleri:

1) Yurtdışı İşlemler: Yurtdışında organize edilen dopingle ilgili toplantılara ilişkin yazışma, onay, tahakkuk gibi iş ve işlemleri yapmak.
2) Sağlık Yüksek Kurulu:  Kurul toplantılarına ve çalışmalarına ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek ve takibini yapmak.
3) Dopingle Mücadele: Dopingle ilgili uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, WADA katkı payının ödenmesi, kurs, seminer, panel vs düzenlemek. Türkiye Doping Kontrol Merkezi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Dopingle Mücadele Komisyonuyla ilgili koordinasyon işlemlerinin yürütülmesi.
4) Koordinasyon Hizmetleri: Başkanlığımızın bulunduğu hizmet binası ile ilgili ihtiyaç duyulan temizlik, güvenlik ve bakım-onarım hizmetleri konusunda ilgili birimlerle koordine kurmak, ihtiyaçların temin edilmesini takip etmek.


5-Sporcu Eğitim ve Sağlık Araştırma Merkez Müdürlüğü

Görevleri:

1) Sporcu Sağlığı Hususunda Seminer Düzenlemek: Sporcu sağlığı ile ilgili yapılmış araştırmaları takip etmek ve bu bilgiler doğrultusunda seminerler düzenlemek. 
2) İstatistiki Bilgi Hazırlanması: Daire Başkanlığına bağlı Poliklinik-Diş Ünitesi-Fizik Tedavi Ünitelerinde ve Performans Merkezinde verilen hizmetlere ilişkin istatistikî bilgilerin üst makamlara sunulmak üzere hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemler.
3) Performans Laboratuvarı: Performans laboratuvarının çalışmasına yönelik tüm iş ve işlemleri yapmak.
4) Sporcu Sağlık Taramaları ve Performans Testleri: Sporculara fiziki muayene, kan, idrar, gaita tahlili ve performans testi yapılması ile ilgili koordinasyonu sağlamak.
5) Otomasyon Sistemi: Başkanlık bünyesinde kullanılmakta olan otomasyon sistemine ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmak. 
6) Dershane ve Konferans Salonu Tahsis İşlemleri: Eryaman Ek Hizmet Binasındaki dershane ve konferans salonu tahsis taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

6- Daire Tabipliği 


Görevleri:

1) Poliklinik Hizmetleri: Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli ile sporculara birinci basamak sağlık hizmeti verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
2) Laboratuvar Hizmetleri: Başkanlık bünyesindeki laboratuvarların sevk ve idaresiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak.
3) Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri: Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli ve sporculara ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
4) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmetleri: Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı personel ile sporculara sağlık hizmeti vermek.
5) Diyetetik Hizmetler: Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli ve sporculara beslenme ve diyetetik hizmetlerinin sunulmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
6) Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri: Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli ve sporculara psikolojik danışmanlık hizmeti sunulmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.


 Dökümanlar 
 
  1) Sporcu Çocukların Beslenmesi ve Sağlık Durumlarının Geliştirilmesi Projesi Dokümanları:
- Sporcu Eğitim Merkezlerinde Uygulanan Performans Testleri
- Sporcu Muayene Formları ve Uygulama Talimatları
- Yeni Kayıt Sporcu Sağlık Muayene Formu
- Sağlık Testi Sonuç Formu
- Sporcu Sağlık Takip Formu
- Postür Analizi Formu
- Kişiye Ait Sağlık Bilgileri Formu
- Durum Bildirir Tek Hekim Raporu

2) WADA ve Dopingle İlgili Dokumanlar:
- Doping Nedir ve Dopingle Mücadele
- WADA 2017 Yasaklılar Listesi Tek Sayfa
                - 2015 Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı
                - Hacaettepe Üniversitesi ile yapılan Doping Kontrol Merkezinin İşletilmesine İlişkin Protokol
- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonu Protokolü

3) Hastaneler İle Yapılan Protokoller: 
- Ankara Etlik Araştırma ve Uygulama Hastanesi Protokolü (1)
- Ankara Etlik Araştırma ve Uygulama Hastanesi Protokolü (2)
- Ulus Devlet Hastanesi Protokolü (1)
- Ulus Devlet Hastanesi Protokolü (2)
- Yenimahalle Devlet Hastanesi Protokolü (1)
- Yenimahalle Devlet Hastanesi Protokolü (2)
(Sporcu, antrenör ve hakemlere kolaylık sağlamak amacıyla sağlık kurumları ile ortak imzalanan protokollerdir.)

4) Amatör Sporcular ve Hakemlerin Tedavi Giderlerine İlişkin Protokoller:
- Amatör Sporcuların ve Hakemlerin Sağlık Giderlerinin Ödenmesine İlişkin Protokol (10.04.2013) 
- Amatör Sporcuların ve Hakemlerin Sağlık Giderlerinin Ödenmesine İlişkin Ek Protokol 
- Amatör Sporcuların ve Hakemlerin Sağlık Giderlerinin Ödenmesine İlişkin Protokolün Usul ve Esasları

5) Milli Takım Mensuplarının Ferdi Kaza Sigorta İşlemleri Dokümanları:
- Milli Takım mensuplarının sigortalanmaları hakkında yönetmelikler (1)
- Milli Takım mensuplarının sigortalanmaları hakkında yönetmelikler (2)
- Milli Takım mensuplarının sigortalanmaları hakkında yönetmelikler (3)
Milli Takım Mensuplarına Ferdi Kaza Sigortası Yaptırılması ile ilgili Esaslar

6) Sporcu Lisans İşlemleri ile İlgili Sağlık Raporu Evraklar:
Genelge Metni
- Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
- Sağlık Raporu (Ek 6)


 Dökümanlar 
 
 Yayınlar
 
1) Sporcu Eğitim Merkezlerindeki Sporcuların Sağlık ve Performans Profilleri
2) Güreşte Türkiye Norm Değerleri
3) Atıcılıkta Spor Yaralanmaları ve Çözüm Önerileri
4) Taekwondoda Spor Yaralanmaları ve Çözüm Önerileri
5) Sporcu Sağlığı Çalıştay Raporu
6) Dopingle Mücadele Sporcu Kılavuzu
7) Sporcu Beslenmesi Kılavuzu
8) Spor ve Sağlık Bültenleri (1)
9) Spor ve Sağlık Bültenleri (2)


 Faaliyetler
 
1- Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza memurları ile Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik, Ülkemizde ve Dünyada Dopingle Mücadele konulu bölgesel toplantılar 16 ilde 16/04/2014 - 14/05/2014 ve 04/09/2014 - 23/10/2014 tarihleri arasında iki aşamalı olarak Gümrük ve Muhafaza Bölge Müdürlüklerinde yapılmıştır.
    Faaliyet Dökümanını indirmek için tıklayınız.


 Linkler
 
1- http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/sayfa_detay.aspx?id=21
(Olimpiyat komitesi web sitesi linkidir.)

2- https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list#.VFuV26xFt9C
(Wada’nın yasaklı doping maddeleri ve yöntemlerini yayımladığı web sitesi linkidir.)